Nr 69/2005  | 14-11-2005

Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za III kwartał 2005 roku i III kwartały 2005 roku

Raport bieżący Nr 69/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN”) podaje do wiadomości informację na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za III kwartał i III kwartały 2005 roku.

(Patrz także: Wpływ wyceny zapasów metodą LIFO)

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.