Nr 71/2005  | 17-11-2005

Zawarcie umowy na dostawy ropy do PKN ORLEN S.A.

Raport bieżący nr 71/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu
16 listopada 2005r. Emitent podpisał umowę z PETRACO Oil Company Limited z siedzibą na Guernsey, na dostawę dla Emitenta, w okresie od dnia 1 grudnia 2005 do 31 grudnia 2006r., 2 700 000 ton ropy naftowej typu REBCO w oparciu o zasoby Rosnefti. W umowie tej strony przewidziały możliwość przedłużenia obowiązywania umowy o kolejne dwa roczne okresy. Przewidywana wartość dostaw na podstawie przedmiotowej umowy do 31 grudnia 2006 r. to ca 1 000 000 000 USD tj. 3 391 500 000 PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 16 listopada 2005r.

Powiązanie kapitałowe: PKN ORLEN S.A. nie jest powiązany kapitałowo z PETRACO Oil Company Limited.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.