Nr 72/2005  | 02-12-2005

Nabycie udziałów spółki RAF-LAB Sp. z o.o. przez ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 72/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 1 grudnia 2005 roku na podstawie umowy kupna-sprzedaży Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zbyła na rzecz ORLEN Laboratorium Sp. z o. o. 5.000 udziałów RAF-LAB Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego RAF-LAB Sp. z o.o. za kwotę 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), po cenie nominalnej udziałów. Wartość ewidencyjna aktywów RAF-LAB Sp. z o.o., nabytych przez ORLEN Laboratorium Sp. z o. o., według stanu na 31 października 2005 roku wynosi: 2.656.173,85 PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) Cena zakupu udziałów zostanie zapłacona ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

PKN ORLEN posiada 75% udziałów w spółce Rafineria Nafty Jedlicze S.A. oraz 95% udziałów w ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności ORLEN Laboratorium Sp. z o. o., z siedzibą w Płocku, jest m. in. świadczenie usług laboratoryjnych oraz prowadzenie działalności badawczej, opracowywanie opinii, ekspertyz i metod analitycznych, wykonywanie analizy paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza.

Przedmiotem działalności spółki Rafineria Nafty Jedlicze S.A., z siedzibą w Jedliczach, jest m.in.: transport, przetwarzanie, magazynowanie i obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także olejami, przepracowanymi i innymi odpadami, zbiórka olejów przepracowanych, komponowanie olejów smarowych i innych płynów eksploatacyjnych, produkcja rozpuszczalników naftowych i paliw, produkcja smarów i asfaltów, produkcja opakowań oraz konfekcjonowanie olejów i innych płynów eksploatacyjnych. Rafineria produkuje również ograniczone ilości paliw silnikowych i oleju opałowego.

Nabyte przez ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki RAF-LAB Sp. z o.o. W związku z powyższym spełniają kryterium aktywów finansowych o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN SA