Nr 74/2005  | 08-12-2005

Sąd Apelacyjny unieważnił uchwałę NWZ dotyczącą powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Bartkiewicza

Raport bieżący Nr 74/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2005 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu apelacji spółki Bengodi Finance S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 roku zmienił ten wyrok w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwały nr 14 z dnia 5 sierpnia 2004 roku, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, dotyczącej powołania na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Bartkiewicza. Powyższe orzeczenie jest prawomocne, a PKN ORLEN przysługuje od niego skarga kasacyjna.

(Patrz także: raport bieżący nr 34/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku oraz raport bieżący nr 66/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku)

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S. A.