Nr 75/2005  | 12-12-2005

Obniżenie kapitału zakładowego spółki ORLEN Medica Sp. z o.o.

Raport bieżący Nr 75/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 29 listopada 2005 roku kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta – ORLEN Medica Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku został obniżony z kwoty 13.273.000,00 PLN do kwoty 8.991.500,00 PLN.

Obniżenia kapitału zakładowego ORLEN Medica Sp. z o.o. dokonano poprzez umorzenie 8 563 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy. Umorzenia udziałów dokonano bez wynagrodzenia, na co PKN ORLEN S.A., jako wspólnik założyciel, wyraził zgodę. Obniżenia kapitału zakładowego dokonano w celu pokrycia straty netto ORLEN Medica Sp. z o.o. za rok obrotowy 2004, powstałej w wyniku przeszacowania wartości aktywów na skutek zmiany stosowanych zasad rachunkowości, z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Ogólna liczba udziałów po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego ORLEN Medica Sp. z o.o. wynosi 17.983. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500,00 PLN. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów ORLEN Medica Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 8.991.500,00 PLN.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 17.983, czyli 1 udział stanowi 1 głos.

Wysokość zmiany kapitału zakładowego ORLEN Medica Sp. z o.o. wynosi 4.281.500,00 PLN, czyli według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników ORLEN Medica Sp. z o.o. o zmianie kapitału zakładowego – 17 czerwca 2005 roku, 1 EUR = 4,0624 PLN, wynosi ok. 1 053 933,64 EUR i przekracza wartość 500 000 EUR.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.