Nr 77/2005  | 23-12-2005

Zawarcie umowy kredytów wielowalutowych

Raport bieżący nr 77/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2005r. Emitent podpisał Umowę Kredytów Wielowalutowych o strukturze club-deal’u w wysokości 1000 000 000 EURO tj. 3 833 300 000 PLN wg kursu średniego NBP dla EURO z dnia 22 grudnia 2005r.
Stronami Umowy są:
PKN ORLEN S.A. jako kredytobiorca, oraz
ABN Amro Bank N.V., BNP Parias, Bank BPH S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., CALYON S.A., Citibank International Plc., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale S.A. Oddział w Polsce jako kredytodawcy.

Okres kredytowania wynosi 5 lat od momentu podpisania umowy kredytowej, z dwiema opcjami przedłużenia o 1 rok.

Kredyt może być wykorzystywany zarówno w EURO, USD, PLN, CZK. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na aktywach PKN ORLEN.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia walutowego oraz finansowanie działalności PKN ORLEN.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.