Nr 78/2005  | 28-12-2005

Zwołanie NWZ PKN ORLEN S.A. na 31 stycznia 2006

Raport bieżący Nr 78/2005

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 4 Statutu PKN ORLEN S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2006 roku, o godz. 10.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 stycznia 2006 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 8.00-15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 9.00.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.