Nr 1/2006  | 04-01-2006

Zawarcie umowy z Orlen PetroCentrum Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 1/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2006 roku Emitent zawarł dwie umowy, których przedmiotem jest sprzedaż benzyn i oleju napędowego spółce Orlen PetroCentrum w 2006 roku.

Szacunkowa wartość transakcji wynosi:
- pierwsza umowa – około 1 934 000 000 PLN,
- druga umowa – około 376 000 000 PLN,

Łączna wartość obu transakcji wynosi około 2 310 000 000 PLN.

Emitent posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum Sp. z o.o.

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.