Nr 12/2006  | 20-02-2006

Podjęcie decyzji o odstąpieniu przez PKN ORLEN od umów z Agrofert Holding a.s.

Dnia 20 lutego 2006 roku Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podjął decyzję o odstąpieniu (w rozumieniu czeskiego kodeksu handlowego) od Umowy o współpracy zawartej dnia 19 listopada 2003 roku oraz Umowy ogólnej w sprawie warunków przyszłej umowy nabycia akcji zawartej dnia 7 kwietnia 2004 roku z Agrofert Holding a.s. („Umowy”). Powodem odstąpienia było naruszenie przez Agrofert Holding a.s. Umów poprzez dopuszczenie przez Agrofert Holding a.s do wykonania opcji nabycia akcji spółek AGROBOHEMIE, a.s. i ALIACHEM, a.s przez spółkę DEZA a.s. Fakt wykonania opcji potwierdza publiczne oświadczenie spółki Unipetrol a.s. z dnia 15 grudnia 2005 roku.

(patrz także: Raport bieżący nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku oraz Raport bieżący nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku).

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539)

Zarząd PKN ORLEN S.A.