Nr 13/2006  | 23-02-2006

Podpisanie umowy przez ORLEN Deutschland z Shell Deutschland Oil

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2006 roku ORLEN Deutschland AG podpisał umowę z Shell Deutschland Oil GmbH, Hamburg na dostawy paliwa dla stacji ORLEN Deutschland w Niemczech w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Szacunkowa wartość transakcji wynosi około 600 000 000 EUR, czyli około 2 271 240 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EURO z dnia 23 lutego 2006 roku.

Powyższa umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland AG.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.