Nr 16/2006  | 28-02-2006

Podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z datą wpisu opiewającą na dzień 23.02.2006r., na podstawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 27.02.2006r., kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta - Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna („PPPT”), został podwyższony z kwoty 8.230.430 PLN do kwoty 15.460.860 PLN, tj. o kwotę 7.230.430 PLN poprzez emisję prywatną 723.043 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję serii C, skierowaną do dotychczasowego akcjonariusza założyciela – PKN ORLEN.

Nazwa serii akcji: seria C.
Wartość nominalna akcji: 10 PLN

Wartość akcji objętych za wkład pieniężny wynosi: 5.216.141 PLN
Wartość akcji objętych za wkład niepieniężny (aport) wynosi: 2.014.289 PLN

Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych PKN ORLEN wynosiła 1 454 300 PLN.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki PPPT struktura kapitałowa przedstawia się następująco:
Akcjonariusz założyciel Miasto Płock – 7.730.430 PLN – 50%
Akcjonariusz założyciel PKN ORLEN S.A. – 7.730.430 PLN – 50%

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PPPT wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 3 092 172. Wysokość zmiany kapitału zakładowego spółki PPPT wynosi 7.230.430 PLN, czyli według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników PPPT o zmianie kapitału zakładowego – 15 grudnia 2005 roku, 1 EUR = 3,8456 PLN, wynosi ok. 1 880 183 EUR i przekracza wartość 500 000 EUR.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki PPPT w Płocku z dnia 15 grudnia 2005 r. uchwałą Nr 7/4/2005 postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy PPPT do kwoty 25.460.860 PLN, o kwotę 10.000.000 PLN, poprzez emisję prywatną 1.000.000 sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej 10 PLN akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję, skierowaną w równych częściach, po 500.000 akcji do dotychczasowych akcjonariuszy założycieli spółki Miasta Płock i PKN ORLEN. Obecnie trwa proces rejestracyjny kapitału we właściwym sądzie rejestrowym.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.