Nr 18/2006  | 20-03-2006

Podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z datą wpisu opiewającą na dzień 16 marca 2006r., na podstawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 17 marca 2006r., kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna („PPPT”), został podwyższony z kwoty 15.460.860 PLN do kwoty 25.460.860 PLN, tj. o kwotę 10.000.000 PLN poprzez emisję prywatną 1.000.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję serii D, skierowaną w równych częściach, po 500.000 akcji do dotychczasowych akcjonariuszy założycieli PPPT Miasta Płock i PKN ORLEN.

Nazwa serii akcji: seria D
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN

Wszystkie nowo-wyemitowane akcje zostały objęte za wkład pieniężny.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki struktura kapitałowa przedstawia się następująco:
Akcjonariusz założyciel Miasto Płock – 12.730.430,00 PLN – 50%
Akcjonariusz założyciel PKN ORLEN – 12.730.430,00 PLN – 50%

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PPPT wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 5.092.172.

Wysokość zmiany kapitału zakładowego spółki PPPT wynosi 10 mln PLN, czyli według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników PPPT o zmianie kapitału zakładowego – 15 grudnia 2005 roku, 1 EUR = 3,8456 PLN, wynosi ok. 2 600 374 EUR i przekracza wartość 500 000 EUR.

Patrz także: Raport bieżący nr 16/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.