Nr 19/2006  | 21-03-2006

Zakup udziałów w spółce ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2006 r. PKN ORLEN, na podstawie Umowy sprzedaży zawartej z BGW Sp. z o.o. w Poznaniu („Umowa”), nabył 8.549 sztuk udziałów w spółce zależnej Emitenta - ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Nabyte udziały reprezentują 48,17% kapitału zakładowego ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. Wartość nominalna jednego nabytego udziału wynosi 1.000 PLN. Udziały zostały nabyte w całości za gotówkę. Cena za nabyte udziały wyniosła 21.011.765 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych) z zastrzeżeniem korekty ceny powiększającej cenę nabycia o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 PLN. Korekta ceny uzależniona jest od spełnienia się warunków określonych w Umowie. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych PKN ORLEN jest równa cenie ich nabycia.

Wskutek powyższej transakcji PKN ORLEN stanie się jedynym udziałowcem spółki ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw produkowanych przez PKN ORLEN. ORLEN PetroZachód Sp. z o.o. pełni rolę Regionalnego Operatora Rynku na terenie Zachodniej Polski.

Przedmiotem działalności firmy BGW Sp. z o.o. jest sprzedaż paliw i świadczenie usług transportowych.

Z wyjątkiem powiązań, o których mowa powyżej, nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a BGW Sp. z o.o.

Nabyte udziały stanowią odpowiednio powyżej 20% kapitału zakładowego ORLEN PetroZachód Sp. z o.o., w związku z powyższym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.