Nr 4/2006  | 10-01-2006

Aktualizacja strategii PKN ORLEN 2006 - 2009

Raport bieżący nr 4/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (PKN ORLEN, Spółka, Koncern) informuje o aktualizacji strategii PKN ORLEN na lata 2006 – 2009.

Zaktualizowana strategia Koncernu zakłada kontynuację działań pro-efektywnościowych, jednak w kolejnych latach mocniejszy akcent położony zostanie na wzmocnienie działalności podstawowej na rynkach macierzystych oraz monitorowanie możliwości rozwoju na nowych rynkach, w tym w obszarze fuzji i przejęć.

Do najważniejszych elementów zaktualizowanej strategii PKN ORLEN należą:

1. rozpoczęcie przez PKN ORLEN działalności wydobywczej mającej w perspektywie zapewnić własną bazę surowcową. Efektem wdrożenia tych planów będzie możliwość uzyskania znacznego wzrostu wartości firmy i wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej. Program budowy segmentu działalności wydobywczej podzielony został na dwie fazy: pierwsza - do 2009 r. i druga- do 2015 r.

W pierwszym etapie zakładane jest stopniowe tworzenie struktur organizacyjnych oraz budowa kompetencji na bazie pojedynczych transakcji nabywania aktywów. Przez pierwsze dwa lata typowanie celów do akwizycji będzie skupiało się na aktywach o niższym ryzyku, przy czym preferowane będą projekty realizowane w ramach współpracy joint venture. Na tym etapie PKN ORLEN zamierza nabywać udziały mniejszościowe bez podejmowania roli operatora, korzystając z kompetencji partnerów.

W drugiej fazie programu, w przypadku projektów przewidujących zaangażowanie na okres ok. 5 lat, firma planuje przejmować rolę operatora, ale nadal w oparciu o usługi zewnętrzne w kwestiach technicznych. Przy projektach o dłuższej perspektywie - 10 lat , Koncern w większym stopniu zaangażuje się w bezpośrednie poszukiwania, rozwijając przy tym umiejętności techniczne i budując struktury organizacyjne z lokalnymi zasobami kadrowymi.

Założenia wielkości wydobycia przewidują stopniowe zwiększanie ilości surowca z 0,4 mln t. w 2007 r. do minimum 4,3 mln t. w 2015r. Wymagane na realizację programu nakłady inwestycyjne szacowane są na 130 mln USD rocznie w latach 2007-2009, a przez kolejne 5 lat – 438 mln USD rocznie.

2. osiągnięcie następujących celów finansowych w 2009 roku, przy założeniu warunków makroekonomicznych z 2004* roku:
EBITDA 10 mld PLN.
Założony poziom EBITDA w podziale na segmenty działalności przedstawia się następująco:
- Rafineria: 4,36 mld PLN
- Petrochemia: 3,67 mld PLN
- Chemia: 0,87 mld PLN
- Detal: 1,18 mld PLN
- Wydobycie: 0,26 mld PLN
-Pozostałe: - 0,34 mld PLN
Średnioroczny CAPEX 3,4 mld PLN.
Założony średnioroczny CAPEX w podziale na segmenty działalności przedstawia się następująco:
- Rafineria: 1,24 mld PLN
- Petrochemia: 1,1 mld PLN
- Chemia: 0,2 mld PLN
- Detal: 0,55 mld PLN
- Wydobycie: 0,28 mld PLN
- Pozostałe: 0,03 mld PLN
Wskaźnik ROACE prognozowany na poziomie minimum 18,5%.
Dźwignia finansowa na poziomie ok. 30-40%.

3. uzależnienie poziomu dywidendy od zaangażowania firmy w fuzje i przejęcia oraz utrzymania optymalnej struktury kapitałowej. Planowany termin implementacji tego rozwiązania to 2007 rok tak aby objąć nim dywidendę za 2006 rok. Celem Koncernu będzie wypłata dywidendy na poziomie minimum 50% wielkości wolnych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy (Free Cash Flow to Equity, FCFE). Jednak w sytuacji znaczącej akwizycji priorytetem firmy będzie powrót do bezpiecznych poziomów zadłużenia, co według podejścia opartego na FCFE może wiązać się z ograniczoną wypłatą dywidend. Z kolei w przypadku sprzedaży Polkomtela, przy braku innych zobowiązań inwestycyjnych firma planuje utworzenie specjalnego Funduszu Dywidendowego umożliwiającego wyższe wypłaty w kolejnych latach.

*Założenia dotyczące warunków makroekonomicznych z 2004 roku:
- cena ropy Brent 38,3 USD/bbl,
- dyferencjał Brent-Ural 4,1 USD/bbl,
- marża rafineryjna Rotterdam 5,6 USD/bbl,
- kurs wymiany walut PLN/EUR 4,52,
- kurs wymiany walut PLN/USD 3,65
- CAPEX (średniorocznie 2006-2009) 3,4 mld PLN, amortyzacja (średnioroczna 2006-09) 2,1 mld - - PLN; nie obejmuje potencjalnych nakładów kapitałowych w procesach akwizycji.
- wszelkie dane finansowe (o ile nie zaznaczono inaczej) dotyczą Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na bazie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 Poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.