Nr 7/2006  | 24-01-2006

Liczba akcji PKN ORLEN S.A. w posiadaniu FMR Copr. i Fidelity International

Raport bieżący Nr 7/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) w dniu 23 stycznia 2006 roku powziął wiadomość, iż FMR Corp. z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą w Bostonie i Fidelity International Limited z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą na Bermudach zmniejszył stan posiadania akcji PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 33/2005 z dnia 25 maja 2005 roku FMR Corp. z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą w Bostonie i Fidelity International Limited z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą na Bermudach posiadał 21 436 944 sztuk akcji PKN ORLEN S.A., co stanowi 5,01% kapitału zakładowego, zapewniających 21 436 944 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Na dzień 19 stycznia 2006 roku FMR Corp. z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą w Bostonie i Fidelity International Limited z bezpośrednio i pośrednio zależnymi podmiotami z siedzibą na Bermudach posiadał 21 023 196 sztuk akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 21 023 196 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 4,92% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.