Nr 22/2006  | 04-04-2006

Sprzedaż udziałów w spółce SAMRELAKS Mąchocice

Raport bieżący nr 22/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż PKN ORLEN S.A. zbył, na podstawie umowy sprzedaży zawartej 21 marca 2006 roku, 13.449 udziałów („Udziały”) spółki SAMRELAKS Mąchocice Sp. z o.o. („SAMRELAKS”) z siedzibą w Mąchocicach Kapitulnych o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników za łączną kwotę 4.000.000 PLN, tj. w przeliczeniu na jeden udział około 297,42 zł, z czego:

  • na rzecz osoby fizycznej Pana Bogdana Buczka 6.725 udziałów za cenę 2.000.148,71 zł oraz
  • na rzecz osoby fizycznej Pana Józefa Porębskiego 6.724 udziały, za cenę 1.999.851,29 zł.

Własność Udziałów przeszła na nabywców w dniu 3 kwietnia 2006 roku. Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosiła 2.504.489,11 PLN.

W wyniku zbycia Udziałów PKN ORLEN S.A. nie będzie posiadał żadnych udziałów w spółce SAMRELAKS.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży Udziałów nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywcami Udziałów.

Zbyte Udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki SAMRELAKS i w związku z tym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 oraz 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 oraz §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.