Nr 24/2006  | 18-04-2006

Nabycie udziałów spółki ORLEN Administracja sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2006 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 16 marca 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252883, spółki ORLEN Administracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ORLEN Administracja sp. z o.o.”), z siedzibą w Płocku. PKN ORLEN S.A. objął 3 000 udziałów w spółce ORLEN Administracja sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego ORLEN Administracja sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 1 500 000 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN Administracja sp. z o.o. jest administrowanie nieruchomościami na zlecenie oraz działalność usługowa w zakresie obiektów noclegowych, restauracji, stołówek i catering.

Zarząd spółki ORLEN Administracja sp. z o.o. jest dwuosobowy. Obydwie osoby zarządzające spółką ORLEN Administracja sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2005 roku były pracownikami PKN ORLEN S.A.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Administracja sp. z. o. o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.