Nr 25/2006  | 27-04-2006

Podpisanie umowy na dostawy kwasu tereftalowego do Mitsubishi Chemical Corporation

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2006 roku podpisał umowę z Mitsubishi Chemical Corporation, z siedzibą w Tokio, w Japonii („Umowa”). Na podstawie Umowy PKN ORLEN będzie dostarczał w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2014r. do Mitsubishi Chemical Corporation 150 tys. ton rocznie kwasu tereftalowego („PTA”) z możliwością zmian wielkości dostaw o +/- 10%.
Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 2 800 mln PLN. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dniem rozpoczęcia dostaw/odbiorów jest 1 lipca 2010r. PKN ORLEN ma prawo do jednokrotnego przesunięcia terminu dostaw o nie więcej niż 9 miesięcy. Po upływie 5 lat od daty pierwszej dostawy strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy. Termin płatności za każdą dostawę wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury handlowej – fakturowanie dostaw raz w miesiącu.

W przypadku zawinionego niewywiazania się z zobowiązania do dostawy/odbioru PTA, Umowa przewiduje obowiązek zapłaty kar umownych w wysokości marży jednostkowej pomnożonej przez nieodebrany/niedostarczony wolumen produktu w danym roku kalendarzowym.

Powyższa Umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że wartość Umowy w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.