Nr 26/2006  | 09-05-2006

Nabycie udziałów spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 09 maja 2006 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 26 kwietnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256011, spółki ORLEN Upstream Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ORLEN Upstream Sp. z o.o.”), z siedzibą w Warszawie. PKN ORLEN S.A. objął 100 udziałów w spółce ORLEN Upstream Sp. z o.o., stanowiących 100% kapitału zakładowego ORLEN Upstream Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ORLEN Upstream Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 50 tysięcy PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest między innymi: górnictwo ropy naftowej, górnictwo gazu ziemnego, działalność geologiczno – poszukiwawczo - rozpoznawcza.

Zarząd spółki ORLEN Upstream Sp. z o.o. jest dwuosobowy. Obydwie osoby zarządzające spółką ORLEN Upstream Sp. z o.o. są pracownikami PKN ORLEN S.A.: Prezes Zarządu od dnia 20.02.2006r., Wiceprezes Zarządu od dnia 30.12.2005r.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Upstream Sp. z o. o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.