Nr 28/2006  | 10-05-2006

Uchwała Walnego Zgromadzenia Polkomtel S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 10 maja 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polkomtel S.A., podczas którego akcjonariusze podjęli uchwałę, na mocy której Polkomtel S.A. dokona wypłat w formie dywidend na rzecz swych akcjonariuszy, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, niepodzielonego zysku netto za lata poprzedzające 2005 rok oraz zysku netto za rok 2005. Łączna kwota dywidend wynosi 2.352.375 tys. PLN (co stanowi 114,75 PLN na akcję) i zostanie wypłacona akcjonariuszom w stosunku do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Polkomtel S.A. Z uwagi na to, że PKN ORLEN S.A. posiada 19,61% udziału w kapitale zakładowym Polkomtel S.A., kwota dywidend przypadająca na rzecz PKN ORLEN S.A. wynosi 461.269.755 PLN. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A. ustaliło datę wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2006 roku.

Polkomtel S.A. jest wyceniany w księgach PKN ORLEN S.A. metodą praw własności.

(patrz także: Raport bieżący nr 17/2006 z dnia 10 marca 2006 roku)

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.