Nr 30/2006  | 15-05-2006

Dane finansowe za 1 kwartał 2006r. według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na wyniki finansowe za 1 kwartał 2006r.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) przekazuje w załączeniu dane finansowe za okres 1 kwartału 2006 roku według segmentów działalności wraz z komentarzem oraz informacją na temat wpływu wyceny zapasów metodą „ostatnie przyszło - pierwsze wyszło” (LIFO) na nieskonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN i skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za okres 1 kwartału 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.