Nr 32/2006  | 24-05-2006

The Bank of New York zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów przypadających na akcje PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) w dniu 23 maja 2006 roku powziął wiadomość, iż The Bank of New York, depozytariusz kwitów depozytowych wystawianych na podstawie akcji wyemitowanych przez PKN ORLEN S.A. („kwity depozytowe”), zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów przypadających na akcje PKN ORLEN S.A. Zmiana ta nastąpiła na skutek umorzenia przez The Bank of New York części kwitów depozytowych w dniu 19 maja 2006 roku, w związku z czym The Bank of New York posiadał 42 680 278 akcji PKN ORLEN S.A., uprawniających do 42 680 278 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowi 9,98% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. i 9,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 98/2003 z dnia 23 grudnia 2003 roku The Bank of New York posiadał 45 061 314 akcji PKN ORLEN S.A. uprawniających do 45 061 314 głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., co stanowiło 10,54% kapitału zakładowego PKN ORLEN S.A. i 10,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.