Nr 34/2006  | 31-05-2006

Podpisanie umowy na dostawy kwasu tereftalowego do SK EUROCHEM

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2006 roku podpisał umowę z SK EUROCHEM z siedzibą we Włocławku, w Polsce („Umowa”). Na podstawie Umowy PKN ORLEN S.A. będzie dostarczał w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2014r. do SK EUROCHEM 25-50 tys. ton, w pierwszym roku obowiązywania Umowy, oraz 100 – 120 tys. ton rocznie, przez następne lata obowiązywania Umowy, kwasu tereftalowego („PTA”).
Łączna wartość przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 2 100 mln PLN.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Dniem rozpoczęcia dostaw/odbiorów jest 1 lipca 2010r. PKN ORLEN S.A. ma prawo do jednokrotnego przesunięcia terminu rozpoczęcia dostaw o nie więcej niż 9 miesięcy. Po upływie 5 lat od daty pierwszej dostawy strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy.

Powyższa Umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako, że wartość Umowy w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.