Nr 38/2006  | 14-06-2006

Ocena sytuacji PKN ORLEN S.A. przedstawiona przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) zgodnie z zasadą nr 18 kodeksu „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje do wiadomości ocenę sytuacji PKN ORLEN S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:
„Zgodnie z zasadą 18 Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. przedstawia swoją ocenę sytuacji Spółki.

Rok 2005 był dla PKN ORLEN S.A. rokiem niezwykle udanym lecz także wyjątkowo wymagającym. Jednocześnie miał miejsce szereg trudnych procesów, maksymalnie absorbujących uwagę kierownictwa Spółki, w tym jej Rady Nadzorczej. W pierwszej kolejności należy wymienić udane przejęcie i integrację Grupy Unipetrol oraz pewne komplikacje z tym związane. Nie można jednak pominąć rozległych działań restrukturyzacyjnych, których punktem kulminacyjnym było wdrożenie z nowym 2006 rokiem zarządzania segmentowego w polskich spółkach Grupy Kapitałowej.

Na tym tle w dalszym ciągu sprzyjające warunki makroekonomiczne, pozwoliły Spółce na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z działalności rafineryjnej. Skonsolidowany zysk operacyjny oraz skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, odpowiednio, o 84% oraz 85% (według MSSF).

Czynniki, które złożyły się na osiągnięty wynik finansowy, zostały opisane szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2005 rok. Rada Nadzorcza pragnie jednak zwrócić uwagę Akcjonariuszy na szereg czynników jednorazowych, mających w przeważającej mierze dodatkowo charakter niegotówkowy. Przejęcie akcji i wierzytelności wobec niektórych spółek Grupy Unipetrol skutkowało z jednej strony rozpoznaniem przychodu z tytułu tzw. ujemnej wartości firmy o wartości 1894 mln zł oraz realizacją dyskonta w cenie nabytych wierzytelności o wartości 246 mln zł. Z drugiej strony, Spółka utworzyła znaczącą rezerwę na pokrycie ewentualnych negatywnych skutków finansowych związanych z realizacją umów dotyczących zbycia części aktywów i wierzytelności wobec spółek Grupy Unipetrol.

Z innych czynników jednorazowych należy wymienić przede wszystkim zysk na wzroście wartości zapasów, spowodowanym wzrostem ceny rynkowej ropy. PKN ORLEN jest zobowiązany do tworzenia zapasów obowiązkowych, które są uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów według obowiązującej metody średniej ważonej. Gdyby Międzynarodowe Standardy Rachunkowości przewidywały metodę LIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) dla rozchodowania zapasów, wówczas zysk operacyjny Spółki byłby niższy o około 1 mld zł! Czynnik ten jest niegotówkowy, gdyż odpowiada mu wzrost bilansowej wartości zapasów.

Intensywne działania nakierowane na integrację oraz wewnętrzną restrukturyzację nie powstrzymały Spółki przed podjęciem odważnych decyzji inwestycyjnych nastawionych zarówno na wzrost organiczny jak i nieorganiczny. W szczególności, na przestrzeni najbliższych 3 lat Spółka przeznaczy około 2,3 mld zł na budowę instalacji paraksylenu i kwasu tereftalowego. Oprócz rentowności przewyższającej koszt kapitału Spółki ten projekt petrochemiczny umożliwi dalszy wzrost tzw. głębokiego przerobu ropy, co jest głównym źródłem zysków Spółki, pomimo ograniczonej chłonności polskiego rynku paliw benzynowych.

Największy jednak wpływ na przyszły kształt Grupy Kapitałowej będzie mieć przejęcie przez PKN ORLEN za kwotę 2,8 mld USD jedynej rafinerii w republikach nadbałtyckich Mažeikių Nafta, które na dzień dzisiejszy zależy już tylko od zgód regulatorów. Rada Nadzorcza oczekuje, że doświadczenia zdobyte przy integracji Grupy Unipetrol pozwolą na skuteczną realizację tego projektu oraz w szczególności na osiągnięcie wymaganej stopy zwrotu, również przy mniej niż obecnie sprzyjających warunkach makroekonomicznych. Rada Nadzorcza jest także przekonana, co do rzetelności dostawców ropy naftowej, z którymi łączą PKN ORLEN wieloletnie relacje wzajemnego uzależnienia ekonomicznego, tym niemniej Spółka jest przygotowana na każdy inny scenariusz. Z tego względu, głównym ryzykiem związanym z tym przejęciem o rekordowej wartości będzie przejściowo wysokie zadłużenie Spółki. Ono uzasadnia wniosek Zarządu o uchwalenie warunkowej wypłaty dywidendy.

Na zakończenie, Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje znaczącą poprawę wizerunku Spółki prowadzącej swoją działalność gospodarczą z pełnym poszanowaniem prawa, przyjętych zasad ładu korporacyjnego, etyki w biznesie oraz odpowiedzialności społecznej. Powyższe okoliczności pozwalają z optymizmem spojrzeć w przyszłość.”

Raport sporządzono na podstawie Oświadczenia PKN ORLEN S.A. wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowanego przez PKN ORLEN S.A. w dniu 30 czerwca 2005 roku.

Zarząd PKN ORLEN S.A.