Nr 39/2006  | 22-06-2006

Kandydat do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgłoszony przez ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (“PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) zgodnie z zasadą nr 19 kodeksu „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2005” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, iż w dniu 21 czerwca 2006 roku otrzymał zawiadomienie od ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Akcjonariusz”) o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 27 czerwca 2006 roku kandydatury Pana Wiesława Rozłuckiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz w uzasadnieniu kandydatury wskazał m.in., że: „Pan Wiesław Rozłucki, wieloletni Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest niekwestionowanym autorytetem polskiego rynku kapitałowego.”

Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianego wyżej zawiadomienia o zgłoszeniu kandydatury, wraz z życiorysem kandydata znajdują się na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w sekcji relacji inwestorskich.

Raport sporządzono na podstawie Oświadczenia PKN ORLEN S.A. wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowanego przez PKN ORLEN S.A. w dniu 30 czerwca 2005 roku.

Zarząd PKN ORLEN S.A.