Nr 41/2006  | 27-06-2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2006 roku odwołało Pana Andrzeja Olechowskiego ze składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. powołało Pana Macieja Mataczyńskiego, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., oraz w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.: Pana Ryszarda Sowińskiego oraz Pana Wiesława Rozłuckiego na Członka niezależnego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Ryszard Sowiński jest doktorem prawa. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie do dziś jest adiunktem. Wykłada prawo podatkowe i finanse przedsiębiorstw na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem paliw. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji w prasie fachowej.

Pan Wiesław Rozłucki: Szkoła Główna Handlowa (dawniej SGPiS) – Wydział Handlu Zagranicznego (1965 – 1970 r.), magister ekonomii; 1970 – 1973 r. studia doktoranckie w dziedzinie geografii ekonomicznej; 1979 – 1980 stypendysta British Council w London School of Economics. W latach 1973 – 1979 pracownik naukowy w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 1973 - 1978 asystent; 1978 – 1989 r. adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej PAN; 1984 – 1990 r. Sekretarz Polskiego Komitetu Unii Geograficznej. 1990 r. – Doradca Ministra Finansów w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Przekształceń Własnościowych. 1990 – 1991 r. Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1991 – 1993 doradca Ministra Przekształceń Własnościowych; 1991 – 1994 r. członek Komisji Papierów Wartościowych. 1993 – 1995 r. członek Rady ds. Rozwoju Gospodarczego przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. 1991 - 1994 członek Rady Nadzorczej Gliwickiej Spółki Węglowej SA; 1990 - 1998 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Bankowo - Finansowego S.A., 2001 - 2003 r. członek Rady Nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.; 2001 - 2002 r. członek Rady Nadzorczej XTrade; od 1994 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a od 2001 r. przewodniczący Rady.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.