Nr 43/2006  | 28-06-2006

Zaktualizowane oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”, „PKN ORLEN S.A.”, „Koncern”) przekazuje w załączeniu zaktualizowane oświadczenie dotyczące przestrzegania w PKN ORLEN S.A. zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku („zasady ładu korporacyjnego”).

Zgodnie z zapowiedziami w opublikowanym w dniu 30 czerwca 2005 roku, oświadczeniu dotyczącym przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, przyjęto zmiany:
a) w Statucie PKN ORLEN S.A. – tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w dniu 7 października 2005 roku;
b) w Regulaminie Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku;
c) w Regulaminie Zarządu PKN ORLEN S.A., przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w dniu 7 października 2005 roku;
d) w Regulaminie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w dniu 7 października 2005 roku.
W wyniku powyższych zmian zaktualizowano komentarze Spółki do każdej z zasad ładu korporacyjnego. PKN ORLEN S.A. deklaruje przestrzeganie wszystkich zasad ładu korporacyjnego, oprócz zasady nr 20, której nie wypełnia. Zarząd PKN ORLEN S.A. rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w dniu 29 czerwca 2005 roku, przyjęcie do stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego, ale zasada nr 20, jako jedyna nie spotkała się z aprobatą Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa przekazania raportu: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Uchwała Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym.

Zarząd PKN ORLEN S.A.