Nr 46/2006  | 06-07-2006

Otrzymanie odpisu trzeciego pozwu od Sądu Arbitrażowego o zapłatę kary umownej złożonego przez Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż dnia 5 lipca 2006 roku Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze odpis trzeciego pozwu o zapłatę kary umownej, złożonego przez Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze. Wartość przedmiotu sporu wynosi 409.102.494 CZK wraz z odsetkami (czyli około 14.383.542 EURO według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN i EURO/PLN z dnia 5 lipca 2006).

(patrz także: Raporty bieżące: nr 27/2006 z dnia 10 maja 2006 roku, nr 12/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku, nr 8/2006 z dnia 25 stycznia 2006 roku, nr 41/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku oraz nr 85/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku)

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.