Nr 47/2006  | 13-07-2006

Rząd Republiki Litewskiej zrzekł się prawa pierwokupu w stosunku do 53,7022% akcji w spółce w spółce AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.") informuje, że w dniu 12 lipca 2006 roku Rząd Republiki Litewskiej nieodwołalnie zrzekł się prawa pierwokupu w stosunku do 53,7022% akcji w spółce w spółce AB Mazeikiu Nafta („Możejki”), których dotyczy umowa sprzedaży zawarta w dniu 26 maja 2006 roku pomiędzy Yukos International UK B.V. („Yukos”) oraz PKN ORLEN S.A. Rząd Republiki Litewskiej wyraził również nieodwołalną zgodę na dokonanie transakcji pomiędzy Yukos a PKN ORLEN. Zrzeczenie się lub niewykonanie przez Rząd Republiki Litewskiej prawa pierwokupu było jednym z warunków realizacji transakcji pomiędzy Yukos a PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z postanowieniami umowy z Yukos, PKN ORLEN S.A. nabędzie 379.918.411 akcji zwykłych Możejek, o wartości nominalnej 1 lita każda, stanowiących około 53,7022% kapitału zakładowego Możejek, za łączną cenę 1.492.000.000 USD (równowartość kwoty 4.571.786.400 PLN zgodnie z tabelą kursów nr 102/A/NBP/2006 z dnia 26 maja 2006 roku), 3,927 USD za jedną akcję. Wykonanie umowy z Yukos pozostaje uzależnione od spełnienia innych warunków zawieszających, m.in.: uzyskania wszelkich zezwoleń, a w szczególności zgody Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji. Ponadto na podstawie umowy z Rządem Republiki Litewskiej, PKN ORLEN nabędzie od Rządu Republiki Litewskiej dodatkowe 30,6615% akcji w Możejkach.

Patrz także: raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku oraz raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.