Nr 48/2006  | 01-08-2006

Zbycie udziałów w Zakładzie Budowy Aparatury S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż 1 sierpnia 2006 roku, na podstawie umowy sprzedaży zawartej 25 lipca 2006 roku, PKN ORLEN S.A. zbył 173 830 akcji zwykłych („Akcje”) spółki Zakład Budowy Aparatury S.A. („ZBA S.A.”) z siedzibą w Płocku, o wartości nominalnej 100 zł każda akcja, reprezentujących 96,57% kapitału zakładowego ZBA S.A. oraz 96,57% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy ZBA S.A., za łączną kwotę 15 888 062 zł, tj. w przeliczeniu na jedną akcję 91,40 zł, z czego:

  • na rzecz PETRO Remont Sp. z o.o. 52 149 akcji za cenę 4 766 418,60 zł,
  • na rzecz PETRO Mechanika Sp. z o.o. 52 149 akcji za cenę 4 766 418,60 zł,
  • na rzecz PETRO EnergoRem Sp. z o.o. 52 149 akcji za cenę 4 766 418,60 zł,
  • na rzecz PETRO Eltech Sp. z o.o. 17 383 akcji za cenę 1 588 806,20 zł.

Nabywcy Akcji ZBA S.A. prowadzą działalność gospodarczą w branży mechanicznej, elektrycznej i automatycznej. Podmioty te specjalizują się w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionych branżach, pełniąc także rolę generalnego realizatora inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej transakcji PKN ORLEN S.A. nie posiada żadnych Akcji spółki ZBA S.A.
Wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. na dzień 31 marca 2006 r. wynosiła 11 791 946,55 zł.
Podstawowa działalność ZBA S.A. obejmuje kompleksowe dostawy aparatury, konstrukcji dla przemysłu chemicznego i energetycznego oraz pokrewnych gałęzi przemysłu.

Z wyjątkiem powiązań wynikających z wyżej opisanej umowy sprzedaży udziałów nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywcami udziałów.

Zbyte Akcje stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego spółki ZBA S.A. i w związku z tym stanowią aktywa finansowe o znacznej wartości w rozumieniu §2 ust. 1 pkt 52 oraz ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt.1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.