Nr 51/2006  | 16-08-2006

Nabycie udziałów spółki ORLEN Prewencja Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2006r. powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 09 sierpnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261788, spółki ORLEN Prewencja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ORLEN Prewencja Sp. z o.o.”), z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock.

PKN ORLEN S.A. objął 3000 udziałów w spółce ORLEN Prewencja Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego ORLEN Prewencja Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ORLEN Prewencja Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 1 500 000,00 PLN.

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN Prewencja Sp. z o.o. jest działalność związana z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i ochrony środowiska.
Zarząd spółki ORLEN Prewencja Sp. z o.o. jest dwuosobowy. Obydwie osoby zarządzające spółką ORLEN Prewencja Sp. z o.o. były pracownikami PKN ORLEN S.A: Prezes Zarządu od dnia 01.07.1995r do 30.06.2006r, Członek Zarządu od dnia 01.09.2004r do dnia 30.06.2006r.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Prewencja Sp. z o.o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.