Nr 52/2006  | 01-09-2006

Podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Emitent”) informuje, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z datą wpisu opiewającą na dzień 31 sierpnia 2006 roku, na podstawie odpisu pełnego z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 31 sierpnia 2006 roku, kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny Spółka Akcyjna („PPPT”) został podwyższony z kwoty 25.460.860,00 zł do kwoty 50.460.860,00 zł, tj. o kwotę 25.000.000,00 zł w drodze emisji 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu – prawo 2 głosów przypadających na 1 akcję, o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja, skierowanej w równych częściach, po 1.250.000 akcji wyłącznie do Akcjonariuszy – założycieli spółki – Miasta Płock i PKN ORLEN.
Nazwa serii akcji: seria E
Wartość nominalna akcji: 10,00 zł

Wszystkie nowo-wyemitowane akcje zostały objęte za wkład pieniężny. Wartość akcji objętych za wkład pieniężny wynosi: 25.000.000,00 zł

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego PPPT struktura kapitałowa przedstawia się następująco:
Akcjonariusz założyciel Miasto Płock – 25.230.430,00 zł – 50%
Akcjonariusz założyciel PKN ORLEN – 25.230.430,00zł – 50%

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PPPT wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 10.092.172.

Patrz także: Raport bieżący nr 16/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku oraz Raport bieżący nr 18/2006 z dnia 20 marca 2006 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.