Nr 53/2006  | 01-09-2006

Nabycie udziałów spółki ORLEN Księgowość Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2006 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu z dniem 22 sierpnia 2006 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262301, spółki ORLEN Księgowość spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ORLEN Księgowość Sp. z o.o.”), z siedzibą w Płocku przy ulicy Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

PKN ORLEN S.A. objął 5000 udziałów w spółce ORLEN Księgowość Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego ORLEN Księgowość Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ORLEN Księgowość Sp. z o.o. Objęte udziały zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 2 500 000,00 PLN.

ORLEN Księgowość Sp. z o.o. może świadczyć usługi w zakresie rachunkowo – księgowym, przetwarzania danych oraz związanym z bazami danych, doradztwa prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pośrednictwa pracy, rekrutacji pracowników i udostępniania pracowników, pośrednictwa finansowego i pieniężnego, ściągania należności płatniczych.

Zarząd spółki ORLEN Księgowość Sp. z o.o. jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Członek Zarządu jest pracownikiem PKN ORLEN S.A. od 16 lipca 1999 roku, obecnie przebywający na urlopie bezpłatnym.

Objęte udziały stanowią 100% kapitału zakładowego ORLEN Księgowość Sp. z o.o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.