Nr 54/2006  | 12-09-2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 września 2006 roku został zawiadomiony przez Ministra Skarbu Państwa o powołaniu, w imieniu akcjonariusza Skarb Państwa, na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu PKN ORLEN S.A., pana Marka Drac-Tatoń w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
Pan Marek Drac-Tatoń jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.
Od dnia 6 kwietnia 2006 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Nafta Polska S.A. Od 2003 roku do kwietnia 2006 roku pełnił funkcję dyrektora biura ubezpieczeń finansowych w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń SA (PTU SA).
W latach 2001-2003 był odpowiedzialny za doradztwo finansowe oraz badanie sprawozdań finansowych w Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z .o.o. Od 1998 r. do 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Korporacji Inwestycyjnej Sp. z o.o. W przeszłości pracował także jako Członek Zarządu ZPJ Silwana SA, był również pracownikiem firmy konsultingowej Ernst & Young.
Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, m.in.: kurs księgowości wg standardów międzynarodowych (zgodnie z normami ISA, US GAAP i UK GAAP), controlingu, nowoczesnych narzędzi i źródeł finansowania.

Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.