Nr 55/2006  | 19-09-2006

Nabycie udziałów spółki ORLEN PetroGaz Wrocław przez ORLEN GAZ

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 września 2006 roku powziął wiadomość o nabyciu przez spółkę zależną PKN ORLEN S.A. - ORLEN GAZ Sp. z o.o. („ORLEN GAZ”) udziałów w ORLEN PetroGaz Wrocław Sp. z o.o. („ORLEN PetroGaz Wrocław”). ORLEN GAZ nabył 13 września 2006 roku 15 000 udziałów w ORLEN PetroGaz Wrocław, stanowiących 48,39% kapitału zakładowego ORLEN PetroGaz Wrocław, o wartości nominalnej 100 PLN każdy udział, reprezentujących 48,39% głosów na zgromadzeniu wspólników ORLEN PetroGaz Wrocław. Objęte udziały zostały pokryte przez ORLEN GAZ wkładem pieniężnym w wysokości 930 000 PLN.

Wartość ewidencyjna objętych udziałów w księgach rachunkowych ORLEN GAZ wynosi 936 060 PLN na dzień 13 września 2006 roku.

ORLEN GAZ zajmuje się m.in. sprzedażą paliw, drogowym transportem towarowym, dostawą gazu, usługami instalacyjnymi urządzeń gazowych.
ORLEN PetroGaz Wrocław zajmuje się m.in. sprzedażą paliw, drogowym transportem towarowym, dostawą gazu, usługami instalacyjnymi urządzeń gazowych.

Po dokonanej transakcji ORLEN GAZ posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN PetroGaz Wrocław. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym ORLEN GAZ.

Z wyjątkiem wyżej opisanych powiązań nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym udziały - ORLEN PetroGaz Wrocław.

Objęte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego ORLEN PetroGaz Wrocław w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.