Nr 56/2006  | 21-09-2006

Uprawomocnienie się wyroku odmawiającego stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. sprawie powołania Pana Jacka Bartkiewicza na stanowisko Przewodniczącego RN

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 21 września 2006 roku Sąd Najwyższy (sygnatura akt I CSK 120/06), po rozpoznaniu sprawy z powództwa Bengodi Finance S.A. (obecnie SynerProjekt S.A.) przeciwko PKN ORLEN S.A., z udziałem Skarbu Państwa jako interwenienta ubocznego występującego po stronie pozwanej spółki PKN ORLEN S.A., o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. nr 14 z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pana Jacka Bartkiewicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uwzględnił skargi kasacyjne PKN ORLEN S.A. i Skarbu Państwa oraz uchyliwszy zapadły w tej sprawie wyrok orzekającego w drugiej instancji Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2005 roku (sygnatura akt I ACa 919/05), oddalił apelację powoda od wydanego w pierwszej instancji wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 roku (sygnatura akt XV GC 460/04) oddalającego powództwo. Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego odmawiający stwierdzenia nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. nr 14 z dnia 5 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Pana Jacka Bartkiewicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Patrz także: raport bieżący nr 74/2005 z dnia 8 grudnia 2005 roku, raport bieżący nr 34/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku oraz raport bieżący nr 66/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.