Nr 59/2006  | 27-09-2006

Podwyższenie kapitału zakładowego ORLEN Eko Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 września 2006 powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 września 2006r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - ORLEN Eko Sp. z o.o. poprzez ustanowienie 40.000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów, po 500 PLN każdy, o łącznej wartości 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych). Wysokość kapitału zakładowego ORLEN Eko Sp. z o.o. po rejestracji jego zmiany wynosi 22.000.000 PLN.

Wszystkie nowo objęte udziały w liczbie 40.000 zostały pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 20.000.000 PLN.
PKN ORLEN S.A. posiada w ORLEN Eko Sp. z o.o. 100% udziałów (44.000 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział), reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu ORLEN Eko Sp. z o.o. wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ORLEN Eko Sp. z o.o. wynosi 44.000.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 9 oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.