Nr 62/2006  | 17-10-2006

Nabycie udziałów spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. przez PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 października 2006 roku PKN ORLEN S.A. podpisał z Firmą Chemiczną „DWORY” S.A. z siedzibą w Oświęcimiu umowę spółki pod firmą ETYLOBENZEN Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o.”).

Kapitał zakładowy ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. wynosi 12.000.000 PLN i dzieli się na 1.200 równych i niepodzielnych udziałów po 10.000 PLN każdy.

PKN ORLEN S.A. objął 612 udziałów w spółce ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. za łączną kwotę 6.120.000 PLN, stanowiących 51% kapitału zakładowego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. Udziały zostaną pokryte przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 5.850.000 PLN i wkładem niepieniężnym (aportem) na kwotę 270.000 PLN. Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A. będzie równa cenie ich nabycia.

Udziały PKN ORLEN S.A. zostaną opłacone ze środków własnych Emitenta. Zarząd spółki ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Prezes Zarządu jest pracownikiem PKN ORLEN S.A.

Celem działalności ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. będzie produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych.

Objęte udziały stanowią 51% kapitału zakładowego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. w związku z powyższym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.