Nr 63/2006  | 17-10-2006

Pan Piotr Kownacki został powołany na Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 17 października 2006 roku powołała Pana Piotra Kownackiego na Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. z dniem 23 października 2006 roku.

Pan Piotr Kownacki, lat 52, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w prawie konstytucyjnym i państwowym, zwłaszcza ustroju organów terenowych.

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 roku w Instytucie Państwa i Prawa PAN, gdzie uczestniczył w studium doktoranckim. W latach 1983-1987 pracował w biurze prasowym Kancelarii Sejmu, a następnie przez dwa lata był radcą orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie 1989 r. został dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. W styczniu 1991 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w URM. W okresie od 15 lipca 1991 do 3 sierpnia 1999 r. był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Po odejściu z NIK, na własną prośbę, w sierpniu 1999 r., był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska. Z dniem 1 września 2001 r. został powołany przez Marszałka Sejmu RP ponownie na stanowisko wiceprezesa NIK.

Pan Piotr Kownacki oświadczył, iż z chwilą objęcia funkcji w Zarządzie PKN ORLEN S.A., nie będzie wykonywać działalności konkurencyjnej w stosunku do PKN ORLEN S.A., ani też nie będzie wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej oraz nie będzie członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej.

Pan Piotr Kownacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.