Nr 65/2006  | 26-10-2006

Akceptacja warunków umowy na sprzedaż akcji Spolana a.s. przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Unipetrol a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 26 października 2006 roku Rada Nadzorcza Unipetrol a.s. oraz Zarząd Unipetrol a.s. zatwierdzili warunki umowy zakupu 81,78% akcji spółki zależnej Unipetrol a.s. – Spolana a.s., z siedzibą w Neratovice, Czechy, („Umowa Zakupu Akcji”), pomiędzy Unipetrol a.s., jako sprzedającym oraz spółką Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, z siedzibą we Włocławku („ZA ANWIL”), jako nabywającym.

Warunki Umowy Zakupu Akcji zostały także zaakceptowane przez stosowne organy korporacyjne ZA ANWIL.

Podpisanie Umowy Zakupu Akcji przez Unipetrol a.s. oraz ZA ANWIL zaplanowane jest na 27 października 2006 roku.

PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol a.s. oraz 84% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ZA ANWIL.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.