Nr 67/2006  | 31-10-2006

Korekta dotycząca porządku obrad NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2006 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000028860, korygując raport bieżący nr 67/2006 z dnia 27 października 2006 roku dotyczący informacji o zwołaniu na dzień 30 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., informuje iż rozszerzeniu uległ porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że po dotychczasowym punkcie 5 dodany został punkt 6 o treści następującej: „Informacja na temat przebiegu procesu dotyczącego nabycia akcji spółki AB Mazeikiu Nafta”.
Numeracja pozostałych punktów w związku z powyższym uległa zmianie.

Po dokonaniu zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji.
6. Informacja na temat przebiegu procesu dotyczącego nabycia akcji spółki AB Mazeikiu Nafta.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 67/2006 z dnia 27.10.2006 pozostają bez zmian, czyli zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Płocku ul. Chemików 7 (w godz. 8.00-16.00 w Biurze Prawnym pok.110) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 listopada 2006 roku (do godz. 24:00). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, przy recepcji w godz. 9.00-16.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 12.00.

Patrz także: Raport bieżący nr 67/2006 z dnia 27 października 2006

Raport sporządzono na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.