Nr 73/2006  | 20-11-2006

Nabycie udziałów spółek Orlen Holding Malta Limited i Orlen Insurance Ltd

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że Registrar of Companies Malta Financial Services Authority zarejestrował z dniem:

  • listopada 2006 r. spółkę Orlen Holding Malta Limited z siedzibą Sliema, Malta
  • 16 listopada 2006 r. spółkę Orlen Insurance Ltd z siedzibą Sliema, Malta.

PKN ORLEN S.A. objął w spółce:

  • Orlen Holding Malta Limited 201 udziałów o wartości nominalnej 25 000 USD każdy (czyli około 74 098 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 20 listopada 2006r.), reprezentujących 99,5% wszystkich udziałów Orlen Holding Malta Limited. 1 udział Orlen Holding Malta Limited, o wartości nominalnej 25 000 USD objęła spółka Unipetrol a.s. Udziały objęte zostały przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym o wartości 5 025 000 USD (czyli około 14 893 598 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 20 listopada 2006r.), natomiast przez Unipetrol a.s. wkładem pieniężnym o wartości 25 000 USD.
  • Orlen Insurance Ltd 1 udział o wartości 1 USD (czyli około 2,96 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 20 listopada 2006r.). Pozostała cześć udziałów tj. 4 999 999 o wartości nominalnej 1 USD została objęta przez Orlen Holding Malta Limited. Udziały objęte zostały przez PKN ORLEN S.A. wkładem pieniężnym o wartości 1 USD, natomiast przez Orlen Holding Malta Limited wkładem pieniężnym o wartości 4 999 999 USD (czyli około 14 819 497 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla USD/PLN z dnia 20 listopada 2006r.)

Wartość ewidencyjna udziałów nabytych w Orlen Holding Malta Limited przez PKN ORLEN S.A. wynosi 5 025 000 USD w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A., natomiast udziałów nabytych przez Unipetrol a.s. wynosi 25 000 USD w księgach rachunkowych Unipetrol a.s.

Wartość ewidencyjna udziałów nabytych w Orlen Insurance Ltd przez PKN ORLEN S.A. wynosi 1 USD w księgach rachunkowych PKN ORLEN S.A., natomiast udziałów nabytych przez Orlen Holding Malta Limited wynosi 4 999 999 USD w księgach rachunkowych Orlen Holding Malta Limited.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki:

  • Orlen Holding Malta Limited jest między innymi inwestowanie w i posiadanie akcji, udziałów w innych przedsiębiorstwach, spółkach, joint – ventures, konsorcjach i syndykatach.
  • Orlen Insurance Ltd jest między innymi prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych grupy PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 63% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Unipetrol a.s.

Organem zarządzającym Orlen Holding Malta Limited oraz Orlen Insurance Ltd jest ten sam czteroosobowy zarząd. Jego skład ustanowiony został przez PKN ORLEN S.A. Jeden z jego członków jest pracownikiem PKN ORLEN S.A.

Objęte udziały stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Orlen Holding Malta Limited oraz Orlen Insurance Ltd, w związku z tym stanowią aktywa o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 52 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Raport sporządzono na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.