Nr 74/2006  | 22-11-2006

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. przyjęła jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna („PKN ORLEN S.A.”) przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu PKN ORLEN S.A. („Statut”). Jednolity tekst Statutu został ustalony uchwałą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 22 listopada 2006 roku i uwzględnia zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2006 roku. Zmiany do Statutu Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców (postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt WA.XIV NS REJ.KRS/020901/06/342).

Raport sporządzono na podstawie §39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.