Nr 78/2006  | 30-11-2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. w dniu 30 listopada 2006 roku powołało Pana Zbigniewa Macioszka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. panów: Roberta Czaplę, Konstantego Brochwicz-Donimirskiego oraz Krzysztofa Rajczewskiego.

Pan Robert Czapla, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Ekonomicznego. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie ma otwarty przewód doktorski w Polskiej Akademii Nauk.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje:
Posiadał kwalifikacje pedagogiczne, uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, uzyskał aplikacje administracyjne. Ukończył wiele różnorodnych kursów i szkoleń w zakresie transportu krajowego i zagranicznego osób i rzeczy, prawa podatkowego, finansów grupy kapitałowej, finansów przedsiębiorstw, prawa zamówień publicznych oraz zarządzania i komunikacji społecznej.

Doświadczenie zawodowe:
1994 – 1999 Komisarz Skarbowy w Izbie Skarbowej w Łomży,
1999 – 2003 Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łomży,
2003 – nadal Dyrektor Naczelny Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Dodatkowe doświadczenia zawodowe:
1996 – 2000 nauczyciel-wykładowca w Policealnym Studium Ekonomicznym w Łomży oraz w Centrum Kształcenia Ekonomistów w Łomży,
2004 – nadal Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Sp. z o.o. w Warszawie.

Pan Konstanty Brochwicz-Donimirski, absolwent Politechniki Warszawskiej - kierunek Elektronika, magister inżynier, studia MBA na New York University, INSEAD. Zna biegle język angielski i francuski. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1 maj 1990 – 1 lipiec 1992 inżynier systemów w VIXEM INC. w New Jersey
1 sierpień 1992 – 1 grudzień 1993 inżynier systemów w DONALDSON w Nowym Jorku
1 grudzień 1993 – 1 kwietnia 1995 analityk w GOLDMAN SACHS&CO w Nowym Jorku
1 marzec 1997 – 1 czerwiec 1998 menadżer w WOOD&CO w Warszawie
1 sierpień 1998 – 1 grudzień 2001 menadżer w ING BARINGS w Warszawie
1 wrzesień 2005 – nadal Zastępca Dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Pan Krzysztof Rajczewski, absolwent: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu – magister ekonomii oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa – magister prawa.

Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu – radca prawny.

Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje:
Podyplomowe Studium Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kurs dla członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kurs w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli w podmiotach gospodarczych w Centrum Promocji Kadr w Konstancinie-Jeziornej, szkolenia na temat „Wyobraźnia strategiczna w procesie podejmowania decyzji” w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, studium podyplomowe „Zarządzanie wartością firmy” w Szkole Głównej Handlowej, podyplomowe studium Europejskiego Prawa Bankowego w Polskiej Akademii Nauk.

Posiada znajomość języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego.

Doświadczenie zawodowe:
1990 – 1991 Specjalista w Kancelarii Senatu RP,
1991 – 1997 Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Gnieźnie, 1997 – 1999 Dyrektor Departamentu Kontroli i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Gospodarki, Doradca Ministra Gospodarki,
1999 – 2001 Dyrektor Biura Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Warszawie,
2001 – 2002 Dyrektor Oddziału Banku Ochrony Środowiska SA w Poznaniu,
2002 – 2004 Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego,
2004 – nadal Adwokat - Kancelaria Adwokacka.

Pełnił funkcje członka i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych w wielu spółkach prawa handlowego: Autostrada Wielkopolska, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, DROMEX w Warszawie, STOMIL w Poznaniu, Fabryka Akcesoriów Meblowych w Chełmnie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są też członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, Poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.