Nr 82/2006  | 13-12-2006

Otrzymanie od Sądu Arbitrażowego odpisu pozwu złożonego przez Agrofert Holding a.s.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”, „Spółka”) informuje, iż dnia 13 grudnia 2006 roku Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Czeskiej Izbie Rolnej w Pradze odpis, złożonego przez spółkę Agrofert Holding a.s. z siedzibą w Pradze, pozwu o zapłatę odszkodowania z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia firmy Agrofert Holding a.s. oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s.

Wartość przedmiotu sporu wynosi 17.352.550.000 CZK (czyli 2 363 417 310 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla CZK/PLN z dnia 13 grudnia 2006r.) wraz z odsetkami.
PKN ORLEN S.A. uważa przedmiotowe roszczenie za nieuzasadnione.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 roku nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.