Nr 84/2006  | 14-12-2006

Zmiany w składzie zarządu spółki AB Mazeikiu Nafta

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2006 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki AB Mazeikiu Nafta („Możejki”) złożonej z sześciu członków wskazanych przez PKN ORLEN S.A. oraz trzech członków wskazanych przez Rząd Republiki Litewskiej.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza Możejek dokonała następujących zmian w składzie Zarządu Możejek: czterech dotychczasowych przedstawicieli Yukos International UK B.V. zostało zastąpionych przez cztery osoby wskazane przez PKN ORLEN S.A. Rada Nadzorcza Możejek powołała do Zarządu Możejek Pana Jana Maciejewicza, Pana Pawła Szymańskiego, ponadto ponownie powołała do Zarządu Możejek Pana Krystiana Patera, oraz Pana Paul Nelson English, dotychczasowego Dyrektora Generalnego Możejek. Obecnie Zarząd Możejek liczy siedmiu Członków. Zarząd Możejek w nowym składzie może rozpocząć pracę od 14 grudnia 2006 roku.

Ponadto, Rada Nadzorcza Możejek wybrała na funkcję nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Moroza, będącego przedstawicielem PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z zapisami prawa litewskiego osoby zasiadające w Zarządzie spółki-matki nie mogą być członkami Rady Nadzorczej spółki-córki. Oznacza to, że Członkowie Zarządu PKN ORLEN nie mogą zostać wybrani do Rady Nadzorczej Możejek. Będą natomiast zasiadać w Zarządzie Możejek, co wynika także z innej niż w polskim prawie roli zarządu w ładzie korporacyjnym spółki litewskiej. Większość bieżącego zarządzania operacyjnego sprawowane jest przez Dyrektora Generalnego Możejek, natomiast kompetencje Zarządu Możejek ukierunkowane są na podejmowanie decyzji strategicznych (podobna rola jak rola rady nadzorczej w polskim prawodawstwie).

W myśl zasad przyjętych dwa lata temu i obowiązujących w Grupie PKN ORLEN, osoby oddelegowane z ramienia PKN ORLEN do Rady Nadzorczej i Zarządu Możejek zrzekną się wszelkiego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w tych organach statutowych.

Intencją PKN ORLEN SA jest by Rada Nadzorcza Możejek w nowym składzie powołała do Zarządu Możejek dodatkowo dwóch przedstawicieli PKN ORLEN SA w osobach: Pana Igora Chalupca oraz Pana Piotra Kownackiego.

Patrz także: raport bieżący nr 83/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 79/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku, raport bieżący nr 76/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 68/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku, raport bieżący nr 58/2006 z dnia 26 września 2006 roku, raport bieżący nr 49/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 roku , raport bieżący nr 47/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku, raport bieżący nr 37/2006 z dnia 9 czerwca 2006 roku , raport bieżący nr 33/2006 z dnia 26 maja 2006 roku oraz zapis transmisji internetowej z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. z dnia 30 listopada 2006 r.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.