Nr 87/2006  | 19-12-2006

Orlen Deutchland AG pozyskała zgody korporacyjne na zakup stacji benzynowych

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2006 roku, spółka zależna PKN ORLEN S.A. - Orlen Deutschland AG („Orlen Deutschland”) pozyskała wszystkie zgody korporacyjne na zakup od Deutsche BP AG („Deutsche BP”) 58 stacji benzynowych zlokalizowanych w północnej części Niemiec. Cena za zakupione obiekty wynosi 7,6 mln EUR (czyli około 28,9 mln PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 19 grudnia 2006r.) i zostanie pokryta przez Orlen Deutschland ze środków własnych przy wsparciu istniejących linii kredytowych.

Transakcja nabycia stacji benzynowych przez Orlen Deutschland od Deutsche BP zostanie zrealizowana z dniem otrzymania przez Orlen Deutschland zgody Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego na wykonanie transakcji. PKN ORLEN S.A. posiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Orlen Deutschland.

Raport sporządzono na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539).

Zarząd PKN ORLEN S.A.