Nr 89/2006  | 28-12-2006

Zawarcie kontraktu z Orlen PetroCentrum Sp. z .o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2006 roku PKN ORLEN S.A. zawarł dwie roczne umowy z Orlen PetroCentrum Sp. z o.o. („Orlen PetroCentrum”). Na podstawie umów PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał spółce Orlen PetroCentrum benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.
Szacunkowa wartość pierwszej umowy wynosi około 3.604.000.000 PLN, natomiast szacunkowa wartość drugiej umowy wynosi około 522.000.000 PLN.
Łączna wartość obu umów wynosi około 4.126.000.000 PLN.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum.

Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 1/2006 z dnia 4 stycznia 2006

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.