Nr 91/2006  | 29-12-2006

Zawarcie kontraktu z Shell Polska Sp. z o.o.

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku PKN ORLEN S.A. podpisał umowę roczną z Shell Polska Sp. z o.o. („Shell Polska”). Na podstawie umowy PKN ORLEN S.A. będzie sprzedawał benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku spółce Shell Polska. Wartość przedmiotu umowy w okresie jej trwania szacowana jest na około 3.883.000.000 PLN.

Powyższa Umowa stanowi „znaczącą umowę” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że wartość Umowy w całym okresie jej trwania przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

Patrz także: Raport bieżący nr 3/2006 z dnia 4 stycznia 2006.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).