Nr 93/2006  | 30-12-2006

Zawarcie umów przez ORLEN PetroCentrum z ORLEN PetroTank

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2006 roku spółka zależna PKN ORLEN S.A. - ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. („ORLEN PetroCentrum”) zawarła dwie umowy z ORLEN PetroTank Sp. z o.o. („ORLEN PetroTank”). Na podstawie umów ORLEN PetroCentrum będzie sprzedawać spółce ORLEN PetroTank benzynę i olej napędowy w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Szacunkowa wartość umów zawartych przez ORLEN PetroCentrum w dniu 29 grudnia 2006 roku wynosi:
- pierwszej umowy 694 mln PLN,
- drugiej umowy 133 mln PLN.

Ponadto ORLEN PetroCentrum w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z ORLEN PetroTank następujące umowy:
- 30 grudnia 2005 roku – umowę na dostawę benzyny i oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o szacowanej wartości 670 mln PLN,
- 30 grudnia 2005 roku - umowę na dostawę benzyny i oleju napędowego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o szacowanej wartości 137 mln PLN,
- 30 czerwca 2006 roku – umowę na dostawę benzyny w okresie od 1 lipca 2006 roku do 31 lipca 2006 roku o wartości około 9 mln PLN.

Szacunkowa, łączna wartość wszystkich umów zawartych przez ORLEN PetroCentrum z ORLEN PetroTank w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 1 643 mln PLN.
Powyższe umowy spełniają łącznie kryterium „znaczącej umowy” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, jako że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w Orlen PetroCentrum oraz 90% udziałów w ORLEN PetroTank.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.